A Diószegi Sámuel Baptista
Technikum és Szakképző Iskola

 

 

Járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrend

2020/2021. TANÉV

Intézkedési terv

Aktualizálva: 2020. október 01.

 

Az intézkedési terv elsődleges szempontként a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzését veszi figyelembe.

 

1. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 

1.1.     Mind az intézmény területén (mosdók, folyosószakaszok, öltözők előtt, büfében, kapunál, iskolaudvaron), mind az intézmény előtt kerülni kell a nagyobb csoportosulások kialakulását.

1.2.     Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek, intézkedési tervben foglaltak betartása mindenki számára kötelező. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró maszk használatára vonatkozó szabályok betartását.

1.3.     A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, foglalkozásait kizárólag a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott, egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.4.     A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szakképző intézmény épületébe való belépéskor - mindhárom bejáratnál - lázmérés kötelező mind a tanulók, mind az oktatók és az intézmény egyéb alkalmazottai illetve más személyek tekintetében.

1.5.     Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál magasabb testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a háziorvosával a kapcsolatot felvennie.

1.6.     Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul értesíteni kell, illetve amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal nem megoldható, el kell különíteni a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig.

1.7.     A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül, továbbá az iskolába belépéskor rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel) biztosítunk. A 1,5 méteres távolság kötelező betartására fokozottan figyelni kell a belépéskor kötelező testhőmérséklet mérés során is.

1.8.     Fokozottan kell ügyelni az intézmény minden - oktatási, sport, étkezési, közösségi stb. - helyiségének tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertötlenítést és szellőztetést biztosítjuk. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.

1.9.     A gyakran érintett felületeket rendszeresen — legalább kétóránként - fertőtlenítjük (ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.). A számítógépek billentyűzete, kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel.

1.10.      Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. A készülékek hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran kell fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni.

1.11.      Gondoskodunk a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról a létesítmény aktuális házirendje, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedések és a járvány miatti korlátozások tekintetében.

1.12.      Gondoskodunk az intézmény intézkedési tervének, szabályzataiban foglaltaknak fokozott betartásáról és betartatásáról, valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok kiegészítéséről és rendszeres aktualizálásáról a járványhelyzet alakulásához igazodva.

1.13.      Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre, vagy annak gyanújára utaló jelet azonosítunk a szakképző intézményben, akkor az intézmény vezetője elrendeli a szükséges intézkedéseket, és azokról a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatást nyújt az NSZFH részére.

 

2. A tanítás megszervezése

 

2.1.      A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. A tanórákon részt vevő tanulók és oktatók számára a maszk viselése javasolt, az oktató számára a 1,5 méter védőtávolság biztosítása kötelező.

2.2.      A tantermi órák megszervezésekor lehetőség szerint az egy osztály-egy tanterem elvet követjük, valamint a vegyes osztályú csoportok kialakítását (pl. idegen nyelv), a különböző osztályok tanulóinak a találkozását lehetőség szerint kerüljük. Amennyiben ez nem lehetséges, a termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertötlenítést a gyakran érintett felületeken minden alkalommal biztosítjuk.

2.3.      Az online oktatás időtartamáról, és az online oktatásban részt vevők köréről a szakképző intézmény igazgatója a járványügyi hatóság ajánlásának figyelembe vételével dönt a fenntartó és az NSZFH egyidejű értesítésével.

2.4.      A szülőkkel, való folyamatos kapcsolattartás során elsősorban az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket alkalmazzuk. A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőség biztosítása is lehetőleg online történik.

 

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása

 

3.1.      A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak.

3.2.     A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.3.     A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor akkor is kötelező a testhőmérséklet mérése, amennyiben külső helyszínen (pl. duális képzőhelyen) van. A belépéshez megengedett hőmérsékletet meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a gyakorlatot nem kezdheti meg. Erről a gyakorlatot vezető oktató haladéktalanul köteles a szakképző intézményt, valamint kiskorú tanuló esetén a szülőt vagy a törvényes képviselőt is értesíteni.

3.4.     A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során maszk viselése javasolt, amennyiben a másfél méteres távolságot nem lehet megtartani, vagy egyéb védőeszköz (pl. plexifal) nem biztosított.

3.5.     A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz­használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.

3.6.     A gyakorlat során az eszközöket - amennyiben azt nem károsítja -virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.

3.7.     A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.

3.8.     Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

 

4. A számonkérés, beszámolás rendje

 

4.1.     írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges, írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.

4.2.     A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt.

4.3.     Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése javasolt, amennyiben a 1.5 méteres távolság nem tartható. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.

 

5. Testnevelés órák megszervezése (tornaterem, sportudvar, tornaszoba)

 

5.1.     Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.

5.2.     A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek a legalább 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására, mert sportolás közben az erőltetett légzés miatt nagyobb távolság betartása szükséges

5.3.      Az öltözőkben az osztályok keveredését meg kell akadályozni, ennek érdekében egy öltözőben egyszerre csak egy osztály tanulói tartózkodhatnak.

5.4.     A tevékenységek során - lehetőség szerint - a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.

5.5.      A közös terek, öltözők, zuhanyzók higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.

 

6. Az operatív törzs tájékoztatása

 

A szakképző intézmény munkanapokon délután 14:00 óráig - a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett - az operatív törzs által meghatározott adattartalommal jelentést küld az NSZFH-nak az intézményben az adott napon összes (az aznapi új és a korábbi még aktív esetek) járványügyi megfigyelés alatt, illetve hatósági házi karanténban lévő személyek, a PCR pozitív személyek, valamint az online oktatásban részt vevő személyek számáról.

Debrecen, 2020. október 01.

Balogh Péter

 igazgató

 

1. számú melléklet

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

  • köhögés;
  • nehézlégzés, légszomj;
  • láz;
  • hidegrázás;
  • izomfájdalom;
  • torokfájás;
  • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:

  • émelygés,
  • hányás és/vagy
  • hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK