Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Ingyenes internet 30 napra

A Kormány 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány
második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás biztosítása
1. § (1) A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás 30 napra (a továbbiakban: szolgáltatás) ingyenesen vehető
igénybe a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban,
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt
tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel
a (2) bekezdésben meghatározott jogosult által.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult
a) az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy
az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján
használja;
b) az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult
pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja
(a továbbiakban együtt: jogosult).
(3) A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy
helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat
a) az e rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló szerződési feltételek szerint vagy
b) új előfizetői szerződés megkötése esetén
illeti meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik az 1. § szerinti bármely
jogosultsági feltétel megszűnése esetén.
(3) Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) 2020. december
hónapban kibocsátásra kerülő számlában az 1. § (1) bekezdése szerinti 30 nap időtartamú kedvezményt jóváírja.
3. § (1) A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét – lehetőség szerint elektronikus úton – jelzi
a szolgáltató felé.
(2) A jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás
igénybevételének feltételei fennállnak.
M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 247. szám 7951
2. Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök